• Grafik
  • Grafik

התפילות בעדת ישראל הן בסג? ון האורתודוקסי המסורתי. בית הכ? סת ו? וסח התפילה הם לפי מ? הגי הקהילה, כפי שהועלו על הכתב בש? ת 1936, ומוצגים כאן בתחתית העמוד.

זמ? י תפילות

שחרית בכל יום בימים א'-ו' בשעה 8:30.
שחרית/ומוסף בשבת בשעה 9:30.

מ? חה/מעריב בימי ו' בין השעות 19:00-18:00 (? א לשאול מראש). עש"ק בחורף בשעה 17:00.
מעריב/הבדלה בצאת השבת.